Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 325673-2020
09-12-2020
Popis
v zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici na rad Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vrátane príslušenstva
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., , IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 325673-2020
09-12-2020
Popis
Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu.
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Úverová zmluva č.325673-2020
09-12-2020
89 400,08 €
Popis
Úver na predfinancovanie výdavkov vyplývajúcich z projektu s názvom: "Rekonštrukcia domu smútku v obci Revúcka Lehota"
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava , IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
03-12-2020
50,00 €
Popis
vytvorenie systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií vrátanie poskytovania technickej podpory
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043
Dátum účinnosti
4. decembra 2020
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
03-12-2020
200,00 €
Popis
vytvorenie a odovzdanie aplikácie pre inteligentné telefóny vrátanie poskytovania technickej podpory
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043
Dátum účinnosti
4. decembra 2020
Zmluva o výpožičke
30-11-2020
Popis
Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne na sčítanie obyvateľov
Zmluvný partner
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3 Bratislava, IČO: 00166197
Dátum účinnosti
30. novembra 2020
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu ID: 5190053501
02-11-2020
12,00 €
Popis
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie
Zmluvný partner
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545
Dátum účinnosti
3. novembra 2020
Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej
13-10-2020
700,00 €
Popis
Dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov CVČ v Revúcej v školskom roku 2020/2021 - 7 žiakov
Zmluvný partner
Mesto Revúca, IČO: 00328693
Dátum účinnosti
14. októbra 2020
Zmluva o reklame č. 40/2020
09-09-2020
1 183,56 €
Popis
propagácia a prezentácia obchodného mena objednávateľa so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa v roku 2020
Zmluvný partner
SMZ, a.s. Jelšava, IČO: 31685340
Dátum účinnosti
10. septembra 2020
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017
03-09-2020
Popis
Zmena čísla účtu zhotoviteľa
Zmluvný partner
KOLEK, s.r.o., Lučenec, IČO: 36001465
Dátum účinnosti
4. septembra 2020