Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 3.5.2024

Začiatok účinnosti 7.5.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 900,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ GemerAudit, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Šafárikova 65, 048 01 Rožňava

Dodávateľ - IČO 31681301

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytovanie služieb audítorom – audit individuálnej účtovnej závierky, audit údajov vo výročnej správe, overenie hospodárenia obce

Dátum podpísania 26.2.2024

Začiatok účinnosti 5.3.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ DETOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31582028

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Úprava Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dátum podpísania 22.12.2023

Začiatok účinnosti 3.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmena prílohy č. 1

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02

Dátum podpísania 18.10.2023

Začiatok účinnosti 28.10.2023

Koniec účinnosti 11.11.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Objednávateľ - IČO 36021211

Dodávateľ Obec Revúcka Lehota

Dodávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Dodávateľ - IČO 00328715

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Prenájom plochy za účelom umiestnenia reklamnej tabule s logom nájomcu na podujatí „Martinská zábava“

Dátum podpísania 27.10.2023

Začiatok účinnosti 28.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dodatkom č. 1 sa menia články nasledovné články Zmluvy: čl. V. termín realizácie diela

Dátum podpísania 10.10.2023

Začiatok účinnosti 28.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmet dodatku: ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu do 11.2023

Dátum podpísania 27.10.2023

Začiatok účinnosti 28.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 34 054,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom zmluvy je odstránenie nahromadeného nelegálneho odpadu – divokej skládky v katastri obce Revúcka Lehota

Dátum podpísania 12.10.2023

Začiatok účinnosti 25.10.2023

Koniec účinnosti 24.10.2026

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ EP Protect s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 54371660

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom diela je zabezpečovať zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti

Dátum podpísania 23.10.2023

Začiatok účinnosti 24.10.2023

Koniec účinnosti 30.6.2024

Suma s DPH 1 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mesto Revúca

Objednávateľ - Sídlo Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca

Objednávateľ - IČO 00328693

Dodávateľ Obec Revúcka Lehota

Dodávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Dodávateľ - IČO 00328715

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Dotácia na náklady spojené s činnosťou žiakov, ktorí sú členmi záujmových útvarov v CVČ v Revúcej. V roku 2023/2024 je počet žiakov: 11

Dátum podpísania 19.10.2023

Začiatok účinnosti 20.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Dodávateľ - Sídlo Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava

Dodávateľ - IČO 31685340

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa – reklamné plnenie v roku 2023.

Dátum podpísania 17.10.2023

Začiatok účinnosti 19.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ MOSS.SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 297/11, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 36629464

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Poskytnutie finančného daru na „Stretnutie rodákov obce“

Dátum podpísania 25.9.2023

Začiatok účinnosti 27.9.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 18 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Riešenie migračných výziev v obci Revúcka Lehota