Preskočiť na obsah

Údaje o obci

Samospráva: Obec Revúcka Lehota

Obec Revúcka Lehota je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Revúcka Lehota je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územia a to: Revúcka Lehota.

 Zmeny územia obce Revúcka Lehota možno vykonať len v súlade s ustanovením § 2 odsek 3 a4 a ustanovenia § 2a zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 Obec Revúcka Lehota je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Revúcka Lehota hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 Základné ustanovenia

Orgánmi obce Revúcka Lehota sú: Obecné zastupiteľstvo obce Revúcka Lehota a starosta obce Revúcka Lehota. Obecné zastupiteľstvo obce Revúcka Lehota zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva.

 Obecné zastupiteľstvo Revúcka Lehota

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Revúcka Lehota zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Revúcka Lehota na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Revúcka Lehota má 5 poslancov.

 Poslanci:

Jaroslav Belica

Dominika Beňová

Radoslav Hrivnák

Mgr. Anna Laššanová

Mgr. Dušan Matúška

Starosta obce: Lucia Benediktyová

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 Zástupca starostu: Radoslav Hrivnák

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 Hlavný kontrolór obce: Markéta Bendíková

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

 Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote zriadilo na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13. 12. 2022 tieto stále komisie:

–          komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia –

predseda: Jaroslav Belica , členovia: Radoslav Hrivnák, Mgr. Dušan Matúška

–          komisia kultúrno – športová

predseda: Dominika Beňová, členovia:  Jaroslav Belica, Mgr. Dušan Matúška, Mgr. Anna Laššanová, Radoslav Hrivnák, Mgr. Janka Hrivnáková, Mgr. Katarína Dubecká, Ján Benedik, Ing. Iveta Pavláková, PaedDr. Viktória Surinová

–          komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 predseda: Mgr. Anna Laššanová, členovia: Radoslav Hrivnák, Dominika Beňová

 Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 Obecný úrad: Obecný úrad Revúcka Lehota

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva  a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce. Prácu obecného úradu riadi starosta.

 Zamestnanci obce:

Monika Besedová, ekonómka obce, úväzok: 37,5 hod./týždeň

Právomoci a kompetencie

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

 Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Revúcka Lehota“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Revúckej Lehote (ust. § 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

 Financovanie

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

 Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

 Rozpočet

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Revúckej Lehote. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Revúckej Lehote.

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Štatút-obce-Revúcka-Lehota

KPSS_2018_Revúcka Lehota