Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Revúcka Lehota.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“

Okresný úrad Revúca oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“. Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“ bola v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vypracovaná a doplnená, resp. opravená Slovenskou agentúrou životného… Čítať viac

Zverejnené 15.6.2021

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 25.05.2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“, ktorý predložil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. obci Revúcka Lehota. “ Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené… Čítať viac

Zverejnené 26.5.2021

Poďakovanie BBSK

Obec Revúcka Lehota vyslovuje poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu vo výške 1 500,- EUR na projekt: „Obnova zariadenia v sále kultúrneho domu“ Celková hodnota realizovaného projektu je 2 300,40 EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie 30 ks drevených jedálenských stolov WOOD 4, ktoré budú slúžiť pri rôznych spoločenských udalostiach usporiadaných v sále kultúrneho… Čítať viac

Zverejnené 1.10.2020

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 11.08.2020 doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu od Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorému bola doručená žiadosť v zmysle § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca od: „Slovenskej agentúry… Čítať viac

Zverejnené 12.8.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 30.07.2020 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa „Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, ktorý predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §… Čítať viac

Zverejnené 31.7.2020