Doplnok č. 1 k VZN 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Revúcka Lehota

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty