Preskočiť na obsah

UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE VZN OBCE

Zverejnené 15.5.2020.

Pri kontrole zberu komunálneho odpadu bolo zistené, že nie všetci obyvatelia našej obce dodržiavajú VZN č. 2/2019 Obce Revúcka Lehota o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

Jedná sa o III. časť  § 5 nakladanie so zmesovými komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bod 2:

„Počet zberných nádob v objeme 120 l (čierne plastové) je určený na počet osôb prihlásených na pobyt v domácnosti, pričom domácnosť má nárok na jednu zbernú nádobu. Nárok na ďalšiu zbernú nádobu má domácnosť, ktorá má 5 a viac osôb“.

Pri výskyte väčšieho množstva odpadu v domácnosti je možné zabezpečiť jeho vývoz v zmysle čl. 21, bodu 3 VZN č. 1/2019 Obce Revúcka Lehota o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Revúcka Lehota uložením do označených vriec, ktoré si môžete v hodnote 1,20 € zakúpiť na obecnom úrade.

Väčší počet zberných nádob a neoznačené vrecia firma Brantner Gemer s.r.o. vyvážať nebude.

Napísal: MVDr. Ján Šeševička, starosta obce

Zverejnila: Monika Besedová