Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Revúcka Lehota.

Zber elektroodpadu 29.04.2022

Firma Brantner Gemer s.r.o. uskutoční dňa 29. apríla 2022 – /piatok/  zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby elektroodpad priniesli pred požiarnu zbrojnicu. POZOR – ELEKTROODPAD MUSÍ BYŤ KOMPLETNÝ. 

Údaje o komunálnom odpade z obce

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7 písm. j) obec zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie roka 2021.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2021

Obec Revúcka Lehota v súlade s Nariadením  vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č..329/12018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia… Čítať viac

Zber drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že obecný úrad v zmysle VZN č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Revúcka Lehota zabezpečí: V dňoch 05. – 07. novembra 2021 zber drobného stavebného odpadu. Jedna fyzická osoba môže odovzdať 1m3 drobného stavebného odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude v uvedenom termíne pristavený na prístupovej ceste k futbalovému ihrisku V dňoch 19.- 21. novembra 2021… Čítať viac