Preskočiť na obsah

Zverejnenie informácie o výrube drevín

Zverejnené
28. augusta 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. augusta 2023 − 1. septembra 2023
Kategória

Obec Revúcka Lehota, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Obci Revúcka Lehota do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Kontaktné údaje:        Obec Revúcka Lehota                  Tel.:  +421 58 488 10 48                                                  Revúcka Lehota č. 80                    E-mail: revuckalehota@ferdonet.sk

049 18 Revúcka Lehota

Číslo konaniaDátum začatia konaniaDátum zverejnenia informáciePredmet konania
OcU-RL/100/001/202324.08.202328.08.2023výrub 2 ks smrekov obyčajných s obvodom kmeňov 137 a 124 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na parcele registra C KN č. 133/1 v zastavanom území obce Mokrá Lúka, na miestnom cintoríne

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcU-RL100/001/2023

Prílohy