Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“

Zverejnené
13. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
13. mája 2024 − 27. mája 2024
Kategória

„Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ – Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa § 55 písm. a) zákona v súlade s § 6 ods. 2 zákona  predkladá na zaujatie stanoviska oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ (ďalej len „oznámenie“).

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica alebo zaslať elektronickou poštou na adresu: oszp.bb@minv.sk najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácii: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Do oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“ je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie aj na Obecnom úrade v Revúckej Lehote v úradných hodinách.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024/64

Prílohy