Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020

Zverejnené
4. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2022 − 18. mája 2022
Kategória

Právnické osoby a verejnosť sú oprávnení podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona podať pripomienky k návrhu
„Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ do 30 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, ktoré budú zaslané po termíne ukončenia verejného prerokovania návrhu,
orgán územného plánovania nebude prihliadať.

Prílohy