Preskočiť na obsah

Doplnok VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Revúcka Lehota