Doplnok VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Revúcka Lehota

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 9. decembra 2022
Kategória

Prílohy