Výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Zverejnené
18. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2021