Preskočiť na obsah

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
17. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. augusta 2021

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 13.08.2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020“, ktorý predložil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. obci Revúcka Lehota.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-banskobystrickeho-samospravnehokrajazmeny-doplnky-c-5-20

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 17.08.2021 do 27.08.2021 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Revúckej Lehote.

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona môžete doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.