Preskočiť na obsah

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“

Zverejnené
15. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021

Okresný úrad Revúca oznamuje prerokovanie doplneného dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“. Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“ bola v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vypracovaná a doplnená, resp. opravená Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica.

Oznamujeme verejnosti, že právnické osoby, fyzické osoby a dotknuté orgány môžu doručiť svoje námietky a pripomienky k dokumentu „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Revúca“ – doplneného a opraveného materiálu najneskôr do 30 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01  Revúca

Do dokumentu RÚSES okresu Revúca je možné nahliadnuť na Okresnom úrade v Revúcej v úradných hodinách každý pracovný deň. Oznámenie a dokumentácia sú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Revúca https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=50&odbor=10&sekcia=dokumenty-na-stiahnutie#popis