Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Zverejnené
12. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2020

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 11.08.2020 doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu od Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorému bola doručená žiadosť v zmysle § 54 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, o schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca od: „Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Okresný úrad Revúca odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny

„Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca“

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?okresny-urad-revuca

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 12.08.2020 do 09.09.2020 v úradných hodinách na Okresnom úrade Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vaše námietky a pripomienky môžete doručiť na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie doručené.

Zverejnila: Monika Besedová