Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené
31. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
31. júla 2020

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 30.07.2020 doručené oznámenie o strategickom dokumente obstarávateľa „Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, ktorý predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“ Oznámenie o strategickom dokumente

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 31.07.2020 do 14.07.2020 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Revúckej Lehote.

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 5 zákona môžte doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Zverejnila: Monika Besedová