Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“

Zverejnené
26. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2021

Na Obecný úrad v Revúckej Lehote bolo dňa 25.05.2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022-2031“, ktorý predložil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. obci Revúcka Lehota. “

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja.banskobystrickeho-samospravne-1

Do dokumentácie oznámenia je možné nahliadnuť v termíne od 26.05.2021 do 08.06.2021 v úradných hodinách na Obecnom úrade v Revúckej Lehote.

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona môžete doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní.