Preskočiť na obsah

Vypaľovanie trávy – to nikdy nerob!

Zverejnené 26.2.2020.

Kategória

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred požiarmi“) fyzická osoba – občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade porušenia týchto zákazov sa fyzická osoba v zmysle   § 61 ods. 4 písm. f) dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi za čo môže byť pokarhaná, alebo jej môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Okresné riaditeľstvo ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona o ochrane pred požiarmi prejednáva priestupky na úseku ochrany pred požiarmi a v zmysle § 58 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o priestupkoch“) je správnym orgánom, ktorý môže objasňovať priestupky.

V súlade so zákonom o priestupkoch okresné riaditeľstvo začína konanie o priestupku na základe

  1. a) poznatkov z vlastnej činnosti (napríklad zisťovanie príčin vzniku požiarov, z obsahu správy            o zásahu),
  2. b) správy o výsledku objasňovania priestupku spracovanej orgánom oprávneným objasňovať priestupky,
  3. c) oznámenia štátneho orgánu, obce, organizácie alebo občana o spáchaní priestupku,
  4. d) postúpenia veci orgánom činným trestnom konaní.

Keď protipožiarna hliadka, ktorú zriadila obec spozorovala vypaľovania trávy a suchých porastov je potrebné vyhlásiť požiarny poplach v obci. V prípade rozsiahlejších alebo náročnejších požiarov oznámiť udalosť na linku tieňového volania 150 alebo 112.

V prípade spozorovania konkrétnych osôb, ktoré vykonávajú vypaľovanie trávy a suchých porastov, je potrebné privolať hliadku Policajného zboru SR, hliadku Mestskej polície, alebo udalosť oznámiť na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Revúcej na číslo telefónu 058/442 22 22.

Ak nie je možné z objektívnych dôvodov privolať hliadku, obec spracuje a zašle na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Revúcej oznámenie o spáchaní priestupku. Podanie musí obsahovať:

  1. a) označenie obce,
  2. b) číslo písomnosti,
  3. c) miesto a dátum spísania oznámenia,
  4. d) označenie veci,
  5. e) samotný text oznámenia, z ktorého musí byť zrejmé, kto oznámenie o spáchaní priestupku podáva, akého priestupku sa podanie týka (dátum a čas spáchania, miesto spáchania a údaje o podozrivej fyzickej osobe, prípadne údaje o svedkoch priestupku),
  6. f) podpisové doložky a podpisy osôb, ktoré oznámenie o spáchaní priestupku podali.

V zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi môže fyzická osoba – občan vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve za predpokladu, že dodrží zákonom stanovené podmienky. Priestupku na úseku ochrany pred požiarmi sa dopustí iba v prípade, že tieto podmienky nedodrží alebo ich poruší.

Takáto činnosť občanov však môže byť porušením iných predpisov a nariadení, napríklad zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že obec má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré zakazuje spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve v katastrálnom území obce je potrebné konanie občanov posúdiť v zmysle porušovania nariadení obce.

Revúca, 25. 02. 2020      
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Plagát

Zverejnila: Monika Besedová