Uznesenie vlády č. 30/2021

Kategória

Uznesenie Vlády SR, na základe ktorého sa má testovať v okrese Revúca do 2.2.2021.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/8/

Zverejnené 27. januára 2021.
Bez úpravy .