Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 325673-2020

Zverejnené
09. dec 2020
Kategória

v zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici na rad Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vrátane príslušenstva

Detaily

Zmluvný partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., , IČO: 00682420
Dátum účinnosti: 10. decembra 2020

Prílohy