Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zverejnené
16. mar 2021
Kategória

Zmena obsahu zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku v čl. II odsek 7

Detaily

ID: 38/2021
Zmluvný partner: Slovenská republika - Štatistický úrad SR, IČO: 00166197
Dátum účinnosti: 17. marca 2021

Prílohy