Preskočiť na obsah

Zápis do obecnej kroniky za rok 2020

Zverejnené 15.4.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania,

touto správou vás chceme požiadať o spoluprácu pri tvorbe zápisu do obecnej kroniky za príslušný kalendárny rok.

Zápis do kroniky je čítanie pre budúce generácie občanov Revúckej Lehoty. Pre nás je obrazom doby, ktorú žijeme.

OcÚ a kronikár obce veľa času venujú vyhľadávaniu informácií. Zaznamenávajú sa udalosti, ktoré sa stali v obci a informácie, ktoré sa obce týkajú.

Od spoluobčanov – budúcich spolupracovníkov kronikára žiadame o podávanie údajov napr.: ukončené vzdelanie žiakov základnej školy, stredných a vysokých škôl, úspechy jednotlivcov v rôznych oblastiach pracovného zaradenia, športe, v záujmovej činnosti.

Svoje informácie a návrhy podávajte na OcÚ alebo kronikárovi obce. Do kroniky môžu občania nahliadnuť na OcÚ za prítomnosti pracovníka OcÚ alebo kronikára obce. Súhlas k tomu dáva starosta obce. Každý zápis za príslušný kalendárny rok schvaľuje OcZ.

Napísal: Mgr. Ondrej Belica, kronikár obce