Preskočiť na obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontolóra obce

Zverejnené 5.1.2023.

Kategória

     Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota uznesením číslo 13/2023 zo dňa 04.01.2023 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Revúcka Lehota a ustanovenie podrobností o spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota

I. Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Revúcka Lehota na 15.02.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota.

II. Ustanovuje podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:

1. Deň voľby hlavného kontrolóra Obce Revúcka Lehota 15.02.2023 bude vyhlásený a zverejnený 05.01.2023 na úradnej tabuli Obce Revúcka Lehota a na webovej stránke.

2. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, tzn. najneskôr do 01.02.2023 do podateľne Obce Revúcka Lehota č. 80, v zalepenej obálke s označením „Voľby hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

3. Posúdenie a vyhodnotenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná Obecné zastupiteľstvo Obce Revúcka Lehota v deň voľby.

4. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným  hlasovaním. Pri tajnom hlasovaní sa voľba prevedie formou hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Kandidáti sú uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska) na hlasovacom lístku s uvedením poradového čísla, priezviska a mena, titulu a trvalého pobytu. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Po vykonaní voľby sa vyhotoví z výsledku hlasovania zápis. Na zvolenie hlavného kontrolóra v I. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny  hlasov všetkých poslancov. (t.j. 3 platné hlasy). Ak ani jeden z kandidátov nezíska v I. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov , ešte na tej istej schôdzi sa vykoná II. kolo voľby, do ktorého postúpia 2 kandidáti, ktorí získali v I. kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti do II. kola postupujú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V II. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v II. kole sa rozhodne žrebom.

5. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

– meno a priezvisko

– adresa trvalého pobytu, (príp. korešpondenčná adresa)

– kontaktné údaje : telefonický kontakt. E-mail

– úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní (kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelania)

– údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2017 Z.z. o registri trestov

– čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vykonanie voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Revúcka Lehota

– informáciu kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:

a) podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

b) je hlavným kontrolórom aj v inej obci

c) štruktúrovaný profesijný životopis

6. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra – v súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t.j. 01.03.2023.

Ďalšie informácie:

1. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Starostka obce je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú zmluvu.

2. Pracovný úväzok: 3,0 hod. týždeň (8% plného pracovného úväzku)

3. Postavenie hlavného kontrolóra:

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu alebo umeleckú činnosť.

4. Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.

V Revúckej Lehote 04.01.2023

                                                                                                      Lucia Benediktyová

                                                                                                             starostka obce

Zverejnené 05.01.2023

Zvesené: