Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota

Zverejnené 9.12.2021.

Kategória

Obec Revúcka Lehota
realizuje projekt v rámci PRV SR 2014 – 2020:
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota
Rozpočet projektu: 89 400,08 EUR

OPATRENIE: 7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
PODOPATRENIE: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry

www.apa.sk www.ec.europ

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“.