Výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Vyvesené
18. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória