Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Lucia Benediktyová

zástupca starostu

Jaroslav Belica

poslanec

Ján Hlinka

poslanec

Mgr. Dušan Matúška

poslanec

Ing. Ján Repák

poslanec

Hlavný kontrolór obce

Ing. Dušana Belicová

kontrolór

Zamestnanec obecného úradu

Monika Besedová

ekonómka

revuckalehota@ferdonet.sk 058/4881048

Kompetencie:

Obec Revúcka Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 12. marca 2020.