Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení ID: 39/2021
16-03-2021
150,00 €
Popis
Odchytenie zabehnutých, opustených a túlavých psov na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce Revúcka Lehota a ich následné umiestnenie do karanténnej stanice
Zmluvný partner
Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat, IČO: 44821603
Dátum účinnosti
17. marca 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust.§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka ID: 38/2021
16-03-2021
Popis
Zmena obsahu zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku v čl. II odsek 7
Zmluvný partner
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, IČO: 00166197
Dátum účinnosti
17. marca 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
29-01-2021
Popis
diagnostické vyšetrenie bude poskytovateľ vykonávať nasledovne: 30.01.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. , každé nasledujúce celoplošné testovanie bude prílohou k Zmluve o poskytovaní služieb
Zmluvný partner
Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324
Dátum účinnosti
30. januára 2021
Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
22-01-2021
Popis
poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 na objednávateľom zriadenom jednom mobilnom odberovom mieste v obci Revúcka Lehota
Zmluvný partner
Nemocnica s poliklinikou, n.o Revúca, IČO: 45736324
Dátum účinnosti
23. januára 2021
Dodatok č.1
22-01-2021
Popis
v ods. 2.1 sa mení číslo bankového účtu a použitý systém financovania
Zmluvný partner
Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30794323
Dátum účinnosti
23. januára 2021
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 325673-2020
09-12-2020
Popis
v zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Banskej Bystrici na rad Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vrátane príslušenstva
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., , IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 325673-2020
09-12-2020
Popis
Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu.
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Úverová zmluva č.325673-2020
09-12-2020
89 400,08 €
Popis
Úver na predfinancovanie výdavkov vyplývajúcich z projektu s názvom: "Rekonštrukcia domu smútku v obci Revúcka Lehota"
Zmluvný partner
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava , IČO: 00682420
Dátum účinnosti
10. decembra 2020
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
03-12-2020
50,00 €
Popis
vytvorenie systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií vrátanie poskytovania technickej podpory
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043
Dátum účinnosti
4. decembra 2020
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva
03-12-2020
200,00 €
Popis
vytvorenie a odovzdanie aplikácie pre inteligentné telefóny vrátanie poskytovania technickej podpory
Zmluvný partner
Alphabet group s.r.o., Obrancov mieru 13, Košice, IČO: 53056043
Dátum účinnosti
4. decembra 2020
Zmluva o výpožičke
30-11-2020
Popis
Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne na sčítanie obyvateľov
Zmluvný partner
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3 Bratislava, IČO: 00166197
Dátum účinnosti
30. novembra 2020