Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Revúcka Lehota.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vykonaní auditu

ID: 2022/77 – GemerAudit

780,00 €

31.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH 780,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ GemerAudit, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Šafárikova 65, 048 01 Rožňava

Dodávateľ - IČO 31681301

Prílohy

Popis

Poskytovanie služieb audítorom za rok 2022 a neskôr

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARZ9

ID: 202251 – Pôdohospodárska platobná agentúra

22 151,20 €

25.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 22 151,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Popis

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: „Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestneného odpadu (divokej skládky) v katastrálnom území obce Revúcka Lehota“

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

ID: 2022/74 – Ing. Ján Profant

22,00 €

19.5.2022

Začiatok účinnosti 20.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 22,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Ing. Ján Profant

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32956550

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05.03.2020

ID: 42/2022 – Alphabet partner s.r.o.

50,00 €

14.3.2022

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu VSP – Stredný Gemer „Keď rozvoj je tvojím cieľom“č. 07/2022

ID: 07/2022 – VSP - Stredný Gemer

500,00 €

4.3.2022

Začiatok účinnosti 5.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ VSP - Stredný Gemer

Dodávateľ - Sídlo Lubeník, 049 18 Lubeník

Dodávateľ - IČO 45021457

Prílohy

Popis

Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Revitalizácia vonkajších priestorov pri dome smútku a Pomníku padlým v II. svetovej vojne.

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 57 21 02

ID: 572102 – Brantner Gemer s.r.o.

31.12.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2026

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota IČO: 36 021 211

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

ID: 4619019869 – Kooperatíva poisťovňa

148,84 €

9.12.2021

Začiatok účinnosti 10.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 148,84 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, IČO: 00585441

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

Mesto Revúca

400,00 €

9.11.2021

Začiatok účinnosti 10.11.2021

Koniec účinnosti 30.6.2022

Dátum podpísania 8.11.2021

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Mesto Revúca, IČO: 00328693

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Faktúra 2021140

Poistná zmluva

ID: 5190055726 – Komunálna poisťovňa

10,00 €

30.9.2021

Začiatok účinnosti 1.10.2021

Koniec účinnosti 31.3.2022

Dátum podpísania 30.9.2021

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava, IČO: 31595545

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017

KOLEK s.r.o.

28.9.2021

Začiatok účinnosti 29.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ KOLEK s.r.o., Mikušovská cesta č. 5319, Lučenec, IČO: 36001465

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo č. 03102017 uzatvorená podľa § 536 a nasl. č. 513-1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota“

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Ing. Marian Svrčok - Slovingprojekt

17.8.2021

Začiatok účinnosti 18.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Ing. Marian Svrčok - Slovingprojekt

Dodávateľ - Sídlo Javornícka 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 10969594

Prílohy

Popis

Doplnenie účtu poskytovateľa

Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 325673-2020 uzavretej dňa 08.12.2020

Slovenská záručná a rozvojová banka

28.6.2021

Začiatok účinnosti 29.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Revúcka Lehota

Objednávateľ - Sídlo Revúcka Lehota č. 80, 049 18 Revúcka Lehota

Objednávateľ - IČO 00328715

Dodávateľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00682420

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy